Minggu, Oktober 20, 2013

UTS SUSULAN 2013 /2014

UTS SUSULAN, SILAHKAN DIKERJAKAN DAN DIJAWAB LANGSUNG DI LINK KOMENTAR DENGAN MENULISKAN IDENTITAS LENGKAP.

1.        Bertasamuh ( bertoleransi ) kepada umat agama lain sangat dianjurkan, kecuali dalam hal...

a.       Perayaan hari raya

b.      Mengantar ke rumah sakit

c.       Hukum warisan

d.      Gotong royong

e.       Muamalah sosial

 

2.        Surah Al-Kahfi ayat 29 mengandung pengertian Allah SWT memberi kebebasan kepada manusia untuk...

a.       Memilih kebenaran

b.      Beramal saleh

c.       Mencari rizqi

d.      Berbakti kepada orang tua

e.       Bertasamuh

 

3.        Mengikuti perayaan dan ibadah agama lain dilarang dalam islam karena hukumnya....

a.       Mubah

b.      Jaiz

c.       Haram

d.      Sunah

e.       Makruh

 

4.        Kebenaran manusia bersifat....

a.       Kekal

b.      Benar

c.       Kuat

d.      Relatif

e.       Mutlak

 

5.        Potongan ayat وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً  dalam surat Al Jum`ah  ayat 10 tersebut  mengandung pengertian....

a.       Apabila ada panggilan salat segeralah bergegas memenuhinya

b.      Shalatlah agar kamu beruntung

c.       Apabila melakukan shalat haruslah dengan sungguh sunggu

d.      Dan carilah anugerah Allah SWT di muka bumi

e.       Perbanyaklah berzikir kepada Allah SWT

 

6.        فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ                   

Apabila salat telah ditunaikan bertebaranlah di muka bumi dan ....

a.       Berusahalah dan bertawakalah

b.      Bersyukurlah atas semua karunianya

c.       Nikmatilah anugerah Allah SWT

d.       Carilah anugerah Allah SWT

e.       Istirahatlah secukupnya

 

7.        Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk kandungan surat al-Jumuah ayat 9-10 adalah....

a.       Jika ada panggilan salat jumat, segeralah menghadirinya

b.      Carilah anugerah Allah SWT, dan sebutlah Allah SWT sesering mungkin

c.       Jika ada panggilan salat jumat, tinggalkanlah jual beli ( pekerjaan )

d.      Apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah di muka bumi

e.       Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

 

8.        Surah Al kafirun ayat 1-6 menjadi pedoman bagi umat Islam dalam masalah....

a.       Hubungan umat islam dengan umat yang lain

b.      Kerjasama dalam bidang ekonomi

c.       Hubungan umat Islam dengan pemerintah

d.      Kerjasama dalam bidang sosial

e.       Mengambil keputusan melalui musyawarah

 

9.        Dalam surah Al kahfi terdapat kisah yang terkenal, yaitu....

a.       Luqman

b.      Firaun yang terjebak dalam gua

c.       Para nabi

d.      Ashabul kahfi

e.       Qorun

 

10.    Berikut ini yang termasuk adab lahir dalam membaca Al Quran adalah....

a.       Membaca di tempat yang bersih

b.      Membaca taawudz dan basmalah

c.       Berwudlu terlebuh dahulu

d.      Memakai pakaian sopan

e.       Membaca dengan menghadap kiblat

 

11.    Suatu pekerjaan tidak akan selesai tanpa dilandasi....

a.       Niat yang lurus

b.      Semangat mencari harta

c.       Doa

d.      Kemauan

e.       Ilmu

 

12.    Menuntut ilmu bagi seorang muslim hukumnya....

a.       Wajib

b.      Sunah

c.       Mubah

d.      Makruh

e.       Haram

 

13.    يَرْفَعِ اللَّهُ penggalan ayat surat mujadalah tersebut di atas berarti....

a.       Allah merendahkanya

b.      Allah menyempitkanya

c.       Allah meninggikanya

d.      Allah mengujinya

e.       Allah mencintainya

 

14.    Menjalani hidup ini harus bertawazun berarti

a.       Dinamis

b.      Optimis

c.       Bersungguh sungguh

d.      Semangat

e.       Seimbang

 

15.    Menurut Islam, orang yang bekerja dengan ikhlas untuk menafkahi keluarganya merupakan...

a.       Ibadah

b.      Kewajiban

c.       Tanggung Jawab

d.      Berkah

e.       Fungsi Orangtua

 

16.    Apabila yang telah kita usahakan gagal, sebaiknya....

a.       Tawakal

b.      Putus asa

c.       Pasrah

d.      Kecewa

e.       Sabar

 

17.    Salah satu kandungan Al Quran surah Al kahfi ayat 29 adalah...

a.       Kita tidak boleh menikah dengan orang yang beda keimanannya dengan kita

b.      Boleh bekerjasama dengan masalah sosial kemasyarakatan

c.       Manusia diberi kebebasan, apakah ia akan beriman atau kafir

d.      Manusia diperintahkan untuk memaksa orang lain mengikuti agamanya

e.       Boleh bekerja sama dalam beribadah

 

18.    Berikut ini yang harus kita ucapkan terhadap orang yang sikap dan pandanganya salah menurut agama kita adalah....

a.       Milikku adalah miliku dan milikmu adalah milikmu

b.      Terserah dirimu dan akau tidak ikut bertanggung jawab

c.       Aku terlepas dari yang kamu kerjakan dan kamu terlepas dari apa yang akau kerjakan

d.      Aku terlepas dari apa yang aku kerjakan dan kamu terlepas dari apa yang kamu kerjakan

e.       Bagiku amalanku dan bagimu amalanmu

 

19.    Kerjasama antar umat beragama yang tidak diperbolehkan adalah....

a.       Akidah

b.      Sosial

c.       Ekonomi

d.      Budaya

e.       Muamalah

 

20.    Seorang muslim yang melakukan kerja bakti dengan umat agama lain adalah...

a.       Dibenci agama

b.      Dilarang agama

c.       Sangat dianjurkan

d.      Diharamkan agama

e.       Dimakruhkan agama

 

21.    Setiap orang beriman tidak luput dari kesalahan, sebaik baik orang yang berbuat kesalahan adalah....

a.       Mengulanginya lagi

b.      Berbuat baik dan salah seimbang

c.       Bertobat dan berbuat baik

d.      Merasa biasa saja

e.       Berhenti dari kesalahan

 

22.    Menurut Al-Quran surah Al Mujadalah ayat 11, meningkatkan etos kerja harus berbekal....

a.       Ilmu dan ketrampilan

b.      Ketekunan

c.       Wibawa

d.      Uang

e.       Cita cita

 

23.    Salah satu tanda tanda kiamat besar adalah,,,,

a.       Minuman keras merajalela

b.      Banyak terjadi gempa bumi

c.       Pembunuhan merajalela

d.      Fitnah muncul di mana mana

e.       Keluarnya Yakjuj dan Makjuj

 

24.    Iman kepada hari kiamat  rukun iman ke....

a.       1

b.      5

c.       3

d.      4

e.       6

 

25.    Salah satu tanda tanda kiamat kecil adalah...

a.       Munculnya binatang ajaib

b.      Rusaknya kakbah

c.       Lenyapnya Al Quran

d.      Hilangnya ilmu agama

e.       Matahari terbit dari barat

 

26.    Berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta disebut...

a.       Yaumul ba`ats

b.      Yaumul mizan

c.       Yaumul qiyamah

d.      Yaumul hisab

 

27.    Iman kepada hari akhir merupakan perkara yang gaib, artinya...

a.       Jelas di mata

b.      Yakin akan keberadaanya

c.       Sesuatu yang belum jelas

d.      Sesuatu yang masih ragu

e.       Sesuatu yang tidak tampak namun ada

 

28.    Hari ditampakkanya amal manusia yang buruk maupun baik disebut...

a.       Yaumul hisab

b.      Yaumul jaza`

c.       Yaumul haq

d.      Yaumul din

e.       Yaumul fasli

 

29.    Menurut Al quran surah Al Waqingah ayat 52 penghuni neraka mendapat makanan berupa...

a.       Zaqqum

b.      Zaitun

c.       Api

d.      Darah

e.       Khuldi

 

30.    الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Al Quran surat al Mukmin ayat 17 di atas menjelaskan....

A.    Hari kebangkitan

B.     Hari pembalasan

C.     Hari berkumpulnya

D.    Hari perhitungan

E.     Hari penimbangan

 

31.    Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah , Maksud “ Aku” dalam ayat tersebut adalah...

a.       Allah SWT

b.      Orang orang kafir

c.       Rasulullah SAW

d.      Orang orang musyrik

e.       Orang islam

 

32.    Sikap toleransi sangat bermanfaat bagi keutuhan dan kejayaan suatu bangsa, sebagai sikap tasamuh dapat bermanfaat....

a.       Meningkatkan cinta tanah air

b.      Dapat membela negara

c.       Meningkatkan jiwa kemanusiaan

d.      Meningkatkan kedamaian

e.       Dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

 

33.    Islam mengajarkan apabila ada yang terlambat datang ke majelis  supaya...

a.       Membiarkan

b.      Memberikan kesempatan duduk dalam majelis

c.       Tidak perlu diberi tempat

d.      Biarkan diluar

e.       Dilarang masuk

 

34.    Sikap kerjakeras yang dilakukan manusia sudah sewajarnya dilandasi keikhlasan dan kejujuran, tujuanya adalah...

a.       Persaingan dalam mencapai prestasi berjalan dengan sehat dan jujur

b.      Agar selalu dapat membantu orang lain memenuhi kebutuhanya

c.       Kerja keras yang dilakukan memberi hasil yang memuaskan

d.      Memenuhi kebutuhan sehari hari.

e.       Mendatangkan kebaikan bagi emua pihak terkait

 

35.    Nafsu yang membuat seseorang mampu mempertahankan diri dari segala kejahatan karena ia selalu menghubungkan diri kepada Allah, disebut nafsu...

a.       Muthmainah

b.      Lawamah

c.       Ammarah

d.      Malhamah

e.       Nafsiah

 

36.    Dalail naqli bahwa orang yang mati dalam kekafiran itu di alam kuburnya akan menyesali nasibnya karena mendapat siksa kubur, dan mohon ampun kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk bertobat adalah surat...

a.       Al fajr 27-30

b.      Al mukminun 99-100

c.       Ibrahim 8

d.      Al kahfi 49

e.       Al anbiya 47

 

37.    Berdasarkan surah al Kahfi 29 neraka disediakan bagi orang orang...

a.       Hina

b.      Kafir

c.       Aneh

d.      Zalim

e.       Sesat

 

38.    Allah SWT melarang seseorang bersifat hasud yang artinya...

a.       Serakah

b.      Ria

c.       Dengki

d.      Santun

e.       Arif

 

39.    Kematian yang terjadi pada setiap individu

a.       Kiamat sugra

b.      Kiamat kubra

c.       Kiamat sedang

d.      Kiamat akhir

e.       Kiamat alam

 

40.    Tujuan Allah SWT membuat berbagai macam penciptaan adalah agar manusia....

a.       Takut

b.      Kagum

c.       Heran

d.      Berpikir

e.       Mengakui kehebatanya

 

41.    Dibawah ini yang disebut orang kafir adalah...

a.       Orang yang durhaka kepada Allah SWT

b.      Orang yang ragu ragu

c.       Orang yang mengingkari adanya Allah SWT

d.      Orang yang lalai ibadah

e.       Orang yang tidak beramal salih

 

42.    Orang yang dimaksud untuk menyatakan ketegasan imannya dalam surat Al kafirun adalah ditujukan kepada....

a.       Quraisy

b.      Kafir

c.       Munafik

d.      Mukmin

e.       Musyrik

 

43.    Sikap yang menunjukkan pemahaman terhadap isi kandungan surah al mujadalah ayat 11 adalah....

a.       Bersedia berangkat jihad

b.      Bekerja dengan niat

c.       Menjauhi larangan agama semampunya

d.      Memberikan sedekah

e.       Giat dan bersungguh sungguh mencari ilmu

 

44.    Hamba Allah SWT yang takut hanya kepadaNya karena banyak ilmunya adalah...

a.       Ustadz

b.      Ulama

c.       Muttaqin

d.      Muslim

e.       Hamba

 

45.    Allah SWT memerintahkan untuk mencari ilmu. Hukum mencari ilmu bagi seorang muslim adalah...

a.       Sunah

b.      Mubah

c.       Makruh

d.      Haram

e.       Wajib

 

46.    Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan....

a.       Taqwanya

b.      Imanya

c.       Islamnya

d.      Kemampuanya

e.       Ibadahnya

 

47.    Berikut ini tanda tanda kiamat kecil, kecuali...

a.       Budak perempuan melahirkan majikanya

b.      Amanah disia siakan

c.       Hilangnya ilmu

d.      Kemaksiatan meraja lela

e.       Terbitnya matahari dari barat

 

 

48.    Timbangan amal perbuatan di akhirat disebut...

a.       Sirat

b.      Mizan

c.       Hisab

d.      Jaza`

e.       Timbangan amal

 

49.    Malaikat yang ditemui manusia di alam barzakh adalah....

a.       Jibril dan mikail

b.      Isrofil dan Izroil

c.       Raqib dan Atid

d.      Ridwan dan Malik

e.       Munkar dan Nakir

 

50.    Barang siapa berbuat baik meskipun sebesar zarah, ia akan melihat balasanya. Pernyataan tersebut merupakan arti dari surat....

a.       Al humazah ayat 1

b.      Al qariah 3

c.       Al qariah 4

d.      Al zalzalah 7

e.       Al zalzalah 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar/Remidi anda :