Jumat, Juni 11, 2010

Latihan Ulangan 2

Pilihlah jawaban yang paling tepat, dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A,B,C,D atau E dalam lembar jawab yang disediakan.

1. Salah satu kandungan yang termasuk dalam surat Al baqarah ayat 148 Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar ....
a. berbakti dan menghormati kedua orangtua
b. mendirikan shalat dengan khusuk dan tawadhu`
c. mengeluarkan zakat dan infak yang baik baik
d. berlomba lomba dalam kebaikan
e. menjauhi perbuatan syirik dan munafik

2. إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ arti potongan ayat disamping yang benar adalah....
a. Sesungguhnya kekuasaan allah sangat seluas langit dan bumi
b. Allah SWT berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi
c. Sesungguhnya hanyalah kekuasaan Allah atas segala sesuatu
d. Sungguh Allah maha bijaksana dan lagi maha kuasa
e. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu3. Berperilaku boros adalah manifestasi perbuatan syetan dan orang orang yang boros termasuk saudara syetan hal ini tertulis dalam al quran surat....
a. Al isra ayat 27
b. Al Isra ayat 26
c. Al Baqarah ayat 28
d. Al Baqarah ayat 29
e. Al Imran ayat 25

4. Orang yang tidak berhak menerima zakat adalah ....
a. garim
b. muzaki
c. ibnu sabil
d. mualaf
e. fisabilillah


5. Dalam surat At Taubah ayat 60 orang yang berhak menerima zakat ada........asnaf
a. 6
b. 7
c. 8
d. 5
e. 9

6. Menurut arti bahasa rasul berarti....
a. pesuruh Allah
b. pembawa pesan
c. pembawa berita
d. pemberi rahmat
e. orang terpilih

7. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ kandungan ayat tersebut ialah....
a. Allah mnegutus rasul menjadi nabi orang islam
b. Rasul Allah yang di utus ke dunia menjadi rahmat seluruh alam
c. Nabi Muhammad SAW di utus kedunia membawa Al quran
d. Allah mengutus nabi muhammad menjadi rahmat bagi semesta alam
e. Nabi mempunyai tugas untuk menjaga dan melestarikan alam

8. ”Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad SAW), melainkan...........yang kami beri wahyu kepada mereka...”( Al Anbiya :7 )
a. dari jenis kamu
b. beberapa orang laki-laki
c. untuk kamu bertanya
d. dari kaummu juga
e. untuk kamu ikuti

9. Nabi yang mendapat gelar ” bapak para nabi ” ialah.....
a. Nabi Adam as
b. Nabi Musa as
c. Nabi Nuh as
d. NabiMuhammad SAW
e. Nabi Ibrahim as

10. ” Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi ia belum sakaratul maut hendak mati” hadis tersebut diriwayatkan oleh.....
a. Bukhari
b. Muslim
c. Turmudzi
d. Ahmad
e. Ibnu Majah

11. إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ayat tersebut disebutkan dalam surat…..
a. Al Baqarah ayat 2
b. Al Baqarah ayat 22
c. Al Baqarah ayat 222
d. Al baqarah ayat 212
e. Al Baqarah ayat 122


12. Pembeli dan penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkanya selama keduanya masih tetap di tempat jualbeli di namakan....
a. khiar syarat
b. khiar majelis
c. khiar aib
d. khiar jual
e. khiar batal

13. Tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli yang pembayaranya disyaratkan lebih oleh penjual dengan waktu yang dilambatkan disebut...
a. riba fadal
b. riba nasiah
c. riba qiradh
d. riba yad
e. riba mubah

14. Kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih kurang, sedangkan benih (bibit tanaman) dari pekerja (petani) disebut ....
a. musaqah
b. muzaraah
c. mukhabarah
d. murabahah
e. mudarabah

15. Pelopor tasawuf dengan konsep mahabbah (cinta ) yaitu penyerahan diri total kepada Allah SWT, ibadah yang dilakukan bukan terdorong oleh rasa takut akan siksa neraka, atau rasa penuh harap akan pahala dan surga, melainkan semata mata terdorong oleh rasa rindu pada Allah SWT untuk menyelami keindahanya yang azali adalah....

a. Imam gazali
b. Rabiah Al Adawiyah
c. Fatimah Az zahra
d. Al Asy`ariyah
e. Habiburrahman

16. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Ayat di atas terdapat dalam surat......
a. Ar Rum ayat 41
b. Ar Rum ayat 42
c. Al qashos 41
d. Al qashos 42
e. Al baqarah 41

17. فِي الْبَرِّ arti potongan ayat di samping ialah.....
a. di darat
b. di laut
a. di langit
b. kerusakan
c. tangan manusia

18. ” Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akanditerima ) dan harapan (akan dikabulkan )” ialah arti surat ....
a. Al A`raf ayat 55
b. Al baqarah ayat 56
c. Al A`raf ayat 56
d. Al baqarah ayat 57
e. Al A`raf ayat 58

19. Tugas seorang hamba muslim dalam lingkungan masyarakatnya agar tercipta kehidupan yang aman, damai, tenteram, dan selaras dengan kehendak Allah SWT adalah....
a. selalu berbuat dengan niat ikhlas
b. jujur dan amanah
c. rajin dan beriman
d. amar makruf nahi munkar
e. pemurah dan tanggung jawab

20. Aturan Allah SWT yang berupa hukum alam disebut....
a. ayat qauliyah
b. ayat kauniyah
c. ayat mutasabihat
d. ayat sajadah
e. ayat duniawiyah

21. Beriman kepada kitab kitab Allah merupakan rukun iman ke....
a. satu
b. dua
c. tiga
d. empat
e. lima

22. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾ ayat disamping adalah surat......
a. Al Hijr ayat 9
b. Al Rum ayat 9
c. An Nur ayat 9
d. Al Maidah ayat 9
e. Al Mukminun 9

22. Berikut adalah latar belakang Allah menurunkan Al quran, kecuali.......
a. agar kehidupan menjadi aman dan tenteram
b. untuk mencegah perselisihan di antara manusia
c. sebagai petunjuk dan rahmatbagi orang orang yang beriman
d. sebagi pedoman mempelajari dinul islam
e. agar manusia selalu ingat kepada penciptanya

23. Sahabat Rasulullah saw yang memimpin pengumpulan dan penulisan Al quran adalah.....
a. Abu bakar siddiq
b. Umar bin khattab
c. Abdullah bin umar
d. Zaid bin harisah
e. Abdullah bin umar

24. ” Dan dosa itu ialah sesuatu yang bergetar dalam jiwamu dan engkau tidak suka apabila ada yang mengetahuinya ” adalah pengertian dosa menurut hadis riwayat....
a. Bukhari
b. Turmuzi
c. Ibnu Majah
d. Abu dawud
e. Muslim

25. Pengakuan adanya dua tuhan yang masing masing berdiri sendiri di sebut....
a. syirik sebab
b. syirik taqlid
c. syirik tarqib
d. syirik tab`id
e. syirik istiqlal

26. Menyembah kepada selain Allah karena mengikuti apa yang telah diperbuat oleh nenek moyangnya....
a. syirik taqlid
b. syirik sebab
c. syirik tarqib
d. syirik tab`id
e. syirik istiqlal

27. فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴿٢٣﴾ ayat disamping terdapat dalam surat…..
a. Al baqarah ayat 23
b. Al hijr ayat 23
c. Al Isra ayat 23
d. Al maidah ayat 23
e. Al hasyr ayat 23

28. وَلاَ تَنْهَرْهُمَا arti potongan ayat disamping ialah….
a. janganlah mengatakan “ah”
b. janganlah kamu membentak mereka
c. ucapkan perkataan yang mulia
d. dan janganlah kamu mengatakan
e. sekali kali jangan membentak

29. Hukuman bagi orang yang merampok dan membunuh menurut Islam adalah….
a. dipenjara
b. diasingkan
c. didenda
d. dihukum mati dan disalib
e. dicambuk

30. Mengambil barang orang lain tanpa izin disebut….
a. gasab
b. mencuri
c. menipu
d. merampas
e. merampok

31. Perbuatan yang termasuk liwat adalah....
a. zina
b. khalwat
c. lesbian
d. onani
e. sodomi

32. Perbuatan baik yang dilandasi ikatan persaudaraan berdasar agama diantara sesama muslim disebut....
a. uswatun hasanah
b. ukhuwah nasabiyah
c. ukhuwah wathoniyah
d. ukhuwah islamiyah
e. ukhuwah hasanah


33. Peminum khamer atau minuman yang memabukkan dalam hukum islam dikenai hukum cambuk sebanyak.....
a. 40 kali
b. 30 kali
c. 20 kali
d. 25 kali
e. 50 kali

34. Segala bentuk perjudian atau mengundi nasib dalam Al quran disebut....
a. khamer
b. azlamu
c. rijsun
d. maisir
e. tabarru

35. Arti kata al birr adalah....
a. rajin
b. tolong menolonglah
c. beruntung
d. berbuat kebaikan
e. berbuatlah sesukamu

36. “Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka kelak akan disiksa di hari kiamat dengan barang tersebut “ hadis tersebut diriwayatkan.....
a. Bukhori
b. Muslim
c. Bukhori dan Muslim
d. Ibnu Najah
e. Abu dawud

37. Seorang muslim wajib melaksanakan agama secara utuh dan menyeluruh karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita, maka tugas utama seorang muslim adalah....
a. menjalankan ajaran agamanya
b. bertaqwa kepada allah swt
c. mempelajari al quran dan hadis secara terus menerus
d. selalu berbuat baik sesama manusia
e. ramah tamah kepada sispapun

38. وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ arti potongan surat Al maidah ayat 2 disampin adalah…..
a. dan saling menolong sesama manusia termasuk tanda tanda orang bertaqwa
b. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya
c. dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
d. dan pertolongan Alah sangat nyata terhadap orang yang berbuat baik dan taqwa
e. dan menolonglah kamu sebagaimana Allah menolongmu

39. تَبَسُمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَ قَةٌ
Hadis di atas mengajarkan kepada kita agar selalu bersedekah walaupun hanya dengan….
a. sebutir kurma
b. seteguk air
c. tenaga
d. kata kata nasehat
e. senyum

40. Tiap tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, Susungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat, hal tersebut disebutkan dalam surat …..
a. Ali imran ayat 181
b. Ali imran ayat 182
c. Ali imran ayat 183
d. Ali imran ayat 184
e. Ali imran ayat 185

41. Hukum mengurus jenazah muslim lainya adalah….
a. sunah muakad
b. sunah ghairu muakad
c. wajib kifayah
d. wajib `ain
e. mubah

42. Bagi orang yang meninggal dunia karena membela agama Islam atau mati syahid,maka jenazahnya….
a. tidak dimandikan
b. tidak perlu diberi wangi wangian
c. tidak perlu didoakan
d. tidak perlu dikafani
e. dikubur di taman makam pahlawan

قَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَكْثِرُوْاذِكْرَالْمَوْتِ (رواه ابن ما جه)43.
Hadis nabi diatas artinya ialah ” Nabi Muhammad saw, berkata hendaklah kamu perbanyak............” (HR.Ibnu Majah)
a. amal sholeh
b. amal ibadah
c. sholat sunah
d. mengingat mati
e. mengingat azab kuburadalah untuk bacaan shalat jenazah….هُمْ44.
a. laki-laki
b. perempuan
c. anak anak belum baligh
d. jenazah dua orang
e. jenazahnya banyak

45. Syarat seorang khatib hendaknya memenuhi syarat syarat berikut ini, kecuali
a. orang Islam
b. membaca hamdalah
c. fasih membaca Al quran
d. menutup aurat
e. suci dari hadas dan najis

46. Berikut ini merupakan rukun khutbah, kecuali......
a. memuji Allah
b. membaca syahadat tauhid dan rasul
c. membaca ayat Al quran
d. berwasiat taqwa
e. mengucapkan salam

47.Tokoh yang membedakan pengertian modernisasi dan pembaratan ialah....
a. Al Qardawi
b. Toha Husain
c. Muhammad Abduh
d. SirMuhammad Iqbal
e. Jamaludin Al afgani

48. Berikut ini adalah murid murid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawy yang menjadi pelopor pembaharuan di Indonesia, kecuali.......
a. Buya Hamka
b. Daud Rasyidi
c. Syekh Jamil jambek
d. Ahmad Surkati
e. KH.Ahmad Dahlan

49. Muhammadiyah di dirikan di Yogyakarta oleh KH.Ahmad Dahlan pada tanggal ....
a. 18 November 1912
b. 13 Januari 1926
c. 22 mei 1930
d. 13 november 1912
e. 18 Januari 1926

50. Organisasi sosial keagamaan yang moderen dan memiliki banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia adalah.....
a. Nahdhatul Ulama
b. Persis
c. Muhammadiyah
d. Al Irsyad
e. Permi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar/Remidi anda :