Selasa, Desember 10, 2013

LATIHAN LATIHAN

1.        Surat Adzariyat ayat 56 Allah memerintahkan kepada manusia untuk...

a.       Berkarya

b.      Menjaga alam

c.       Islam

d.      Menjadi khalifah

e.       Ibadah 

2.        Makhluk yang suka menumpahkan darah yang dimaksud dalam Al baqarah ayat 30 ialah...

a.       Malaikat

b.      Jin

c.       Manusia

d.      Syaitan

e.       Orang kafir 

3.        Diciptakan dari saripati tanah adalah makhluk...

a.       Manusia

b.      Hewan

c.       Tumbuhan

d.      Tanaman

e.       Iblis 

4.        Kata nusuk (نُـــــــــسُكِي) berarti....

a.       Mati

b.      Ibadah

c.       Salat

d.      Jodoh

e.       Rizki

5.        Kata Mudhgoh (مُــــــضْغَةً) dalam surat al mu`minun ayat 14 berarti...

a.       Segumpal darah

b.      Segumpal daging

c.       Sari pati tanah

d.      Menempel

e.       Air mani 

6 .        Dibawah ini yang bukan termasuk ibadah sunah adalah...

a.       Puasa nazar

b.      Berzikir

c.       Sedekah

d.      Puasa senin kamis

e.       Salat tahajud

 

7.        Proses kejadian manusia dijelaskan dalam  surat dan ayat...

a.       Al-anam 20

b.      Al-mu`minun 12-14

c.       Al –baqarah 30

d.      Al-mukmin 12-14

e.       Al bayyinah 5

 

8.        Lafal berikut yang menunjukkan arti tulang adalah....

a.       النُّطْفَةَ

b.      الْعَلَقَةَ

c.       عِظَاماً

d.      لَحْماً

e.       خَلْقاً

9.        Huruf al ( ال ) apabila bertemu dengan salah satu huruf ( ر  , ص, ن , ض, ) disebut...

a.       Izhar

b.      Ikhfa

c.       Idgham syamsiyah

d.      Iqlab

e.       Izhar qamariyah

10.    Apabila ada huruf al bertemu dengan huruf س dibaca...

a.       Ikhfa

b.      Izgham

c.       Qalqalah

d.      Idgham syamsiyah

e.       Gunnah

 

11.    Tauhid adalah mengajarkaan tentang.....

a.       Mengesakan Allah SWT

b.      Menyembah Allah SWT

c.       Menyembah Allah melalui perantara

d.      Menyembah berhala

e.       Menyembah selain Allah.

 

12.    Sifat yang harus dimiliki Allah disebut.......

a.       Mustahil

b.      Wajib

c.       Mubah

d.      Amanah

e.       Tabligh

 

13.    Qidam artinya ....

a.       Berdiri sendiri

b.      Terdahulu

c.       Hidup

d.      Bijaksana

e.       Tidak ada

 

14.    Sifat sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT adalah....

a.       Terpaksa

b.      Binasa

c.       Lemah

d.      Hidup

e.       Menyerupai makhluk

 

15.    Hukum berburuk sangka kepada Allah adalah,,,

a.       Sunah

b.      Wajib

c.       Haram

d.      Makruh

e.       Mubah

 

16.    Pengertian Suuzan ialah....

a.       Beriktikad buruk

b.      Berniat jahat

c.       Berprasangka buruk

d.      Berprasangka baik

e.       Berakhlak buruk

 

17.    Surat Al Hujurat ayat 12 mengandung tema....

a.       Berbuat baik kepada sesama

b.      Persaudaraan orang mukmin

c.       Larangan fitnah

d.      Anjuran husnuzan

e.       Larangan suuzan

 

 

18.    Tema kandungan dalam surat al fath ayat 6 adalah....

a.       Orang mukmin itu bersaudara

b.      Menjauhi prasangka

c.       Berbuat kebaikan kepada sesama

d.      Husnuzan kepada Allh SWT

e.       Azab bagi yang berprasangka buruk kepada Allah sw.

 

19.    Manzil memecah al quran menjadi,,,,bagian

a.       Empat

b.      Lima

c.       Enam

d.      Tujuh

e.       Delapam

 

20.    Berikut ini yang bukan nama Al quran adalah....

a.       Al kitab

b.      Al furqan

c.       Al hikmah

d.      As syams

e.       Al qoul

 

21.    Al quran terdiri 30 Juz , 114 surat dan....ayat

a.       6666

b.      6206

c.       6266

d.      6236

e.       6114

 

22.    Surat yang panjang panjang ayatnya merupakan ciri ciri surat yang digolongkan dalam surat...

a.       Makiyah

b.      Arabiyah

c.       Madaniyah

d.      Salafiyah

e.       Hijaiyah

 

23.    Al quran disebut juga Al busyra artinya....

a.       Firman

b.      Ucapan

c.       Kabar gembira

d.      Peraturan

e.       Pembeda

 

24.    Hadis yang sanadnya berujung langsung kepada Nabi Muhammad saw disebut hadis....

a.       Mauquf

b.      Marfu`

c.       Maqtu`

d.      Sahih

e.       Hasan

 

25.    Yang merupakan klasifikasi pembagian hadis berdasarkan jumlah penutur adalah....

a.       Sahih

b.      Mutawatir

c.       Matruk

d.      Dhoif

e.       Hasan

 

26.    Tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasan di dalam Al quran atau hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab disebut,,,,

a.       Ijma

b.      Qiyas

c.       Urf

d.      Sadduz zarai

e.       Istihsan

 

27.    Tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya disebut....

a.       Urf

b.      At tahrim

c.       Ijma

d.      Hadis

e.       Istihsab

 

28.    Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat dosa, tetapi apabila ditinggalkan pelakunya akan mendapat pahala disebut....

a.       Al ibahah

b.      At tahrim

c.       An nad

d.      Al karahah

e.       Al ijab

 

29.    Takbiratul ihram termasuk....

a.       Rukun Salat

b.      Syarat Salat

c.       Sunat Salat

d.      Anjuran

e.       Sunah muakad

 

30.    Berikut ini yang bukan termasuk salat sunah adalah salat....

a.       Hajat

b.      Awwabin

c.       Dhuha

d.      Tahajud

e.       Jum`at

 

31.    Penyebutan Muhammad dengan nama Ahmad terdapat dalam surat....

a.       As Saff ayat 6

b.      Al Mudasir ayat 1

c.       As Syuara ayat 214

d.      Al Hijr ayat 94

e.       Al Hijr ayat 95

 

32.    Istri Abu Lahab yang membenci Nabi Muhammad saw bernama.....

a.       Ummu aiman

b.      Ummu Jamil

c.       Aminah

d.      Zainab

e.       Hindun

 

 

33.    Rumah yang dijadikan pusat dakwah Nabi Muhammad saw adalah kepunyaan....

a.       Abu bakar

b.      Umar

c.       Ali bin abi thalib

d.      Arqam bin al arqam

e.       Abu lahab

 

34.    Piagam pemboikotan berlangsung selama....tahun

a.       1

b.      2

c.       3

d.      4

e.       5

 

35.    Nabi Muhammad saw berasal dari kabilah.....

a.       Bani umayah

b.      Bani kilab

c.       Banio hasyim

d.      Bani zuhrah

e.       Bamni quraisy

 

36.    Sumber pertama hukum Islam adalah....

a.       Al-quran

b.      Hadis

c.       Qiyas

d.      Ijma`

e.       Ijtihad

 

37.    Hadis menurut bahasa berarti....

a.       Karangan

b.      Kedudukan

c.       Ucapan

d.      Perjanjian

e.       Persetujuan

 

38.    Hukum Taklifi menurut pengertian bahasa adalah....

a.       Batasan hukum

b.      Kewajiban

c.       Larangan

d.      Hukum keringanan

e.       Pemberian beban

 

39.    Yang dimaksud hadis da`if adalah ....

a.       Kuat

b.      Palsu

c.       Lemah

d.      Tersambung

e.       Asli

 

40.    Diantara syarat wajib puasa adalah...

a.       Islam dan berakal

b.      Kuat dan sehat

c.       Baligh dan dewasa

d.      Tidak dalam keadaan bepergian

e.       Mumayis

 

41.    Puasa yang hukumnya sunah adalah...

a.       Asyura

b.      Nazar

c.       Kifarat

d.      Ramadan

e.       Qodlo

 

42.    Nama lain kota Madinah adalah...

a.       Yaman

b.      Abwa

c.       Syam

d.      Yatsrib

e.       Nabawi

 

43.    Kerabat Khadijah yang diminta petunjuknya setelah Nabi Muhammad saw menerima wahyu yang pertama adalah....

a.       Waraqah bin malik

b.      Khalid bin walid

c.       Waraqah bin naufal

d.      Abu bakar

e.       Khuwailid

 

44.    Sebelum kedatangan Islam agama mayoritas di daerah Syam dan Mesir adalah....

a.       Nasrani

b.      Yahudi

c.       Pagan

d.      Majusi

e.       Najasi

 

45.    Disebut Jahiliah karena.....

a.       Kebodohan ilmu pengetahuan

b.      Gemar minuman keras

c.       Buta huruf

d.      Ketidaktahuan petunjul Ilahi

e.       Daerah tandus padang pasir

 

46.    Gua Hiro terletak di ...

a.       Jabal Nur

b.      Jabal Rahmah

c.       Jabal Qubais

d.      Jabal Tsur

e.       Jabal Uhud

 

47.    Wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad saw adalah surat....

a.       Al Alaq 19

b.      Al Mudasir 3

c.       Al Alaq 1-5

d.      Al Baqarah 1-5

e.       Al Humazah 1-6

 

48.    Pengertian Assabiqunal awwalun adalah orang-orang yang...

a.       Tinggal di Makah

b.      Keluarga Nabi

c.       Pertama berdakwah

d.      Pertamakali masuk Islam

e.       Para penyembah berhala

49.    Wahyu yang terakhir diterima Nabi Muhammad saw adalah....

a.       Surat Al jatsiyah 5

b.      Surat Al Maidah 3

c.       Surat An Nas 1-6

d.      Surat Al Humazah 3

e.       Surat Al Mudasir 1-7

 

50.    Raja Habsyah yang memberikan perlindungan bernama ....

a.       Negus

b.      Muqauqis

c.       Habira

d.      Heraklius

e.       Julian

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar/Remidi anda :